Bojová sláva sovětského letectva
autor: Plukovník N. Děnisov

Příslušníci sovětského letectva prošli slavnou bojovou cestu. Do letopisu sovětského letectva vepsali letci mnoho zářivých stránek. Soudruh Stalin, když mluvil o vítězstvích, jichž dobyli v letech Veliké vlastenecké války hrdinní sovětští letci, řekl, v jednom ze svých rozkazů, že "sovětský lid, lid-vítěz, je oprávněně hrdý na bojovou slávu svých letců".

Veliká je bojová sláva stalinského letectva -- věrného spolubojovníka Sovětské armády a vojenského loďstva. Zdrojem skvělých hrdinských činů, které vykonali sovětští letci v boji proti nepřátelům socialistického státu, bylo životodárné sovětské vlastenectví, bezmezná láska k socialistické vlasti, komunistické straně a moudrému vůdci národů Josefu Vissarionoviči Stalinovi. Vysoké bojové umění, mistrovské ovládání skvělé techniky sovětské výroby, žhavá nenávist k nepříteli -- to všechno spojeno s hlubokým chápáním cílů spravedlivého osvobozeneckého boje, který vedl sovětský lid pod vedením komunistické strany a soudruha Stalina, umožňovalo sovětským letcům dobývat skvělých vítězství.

V úporných bojích proti nepřátelům socialistické vlasti pozvedli sovětští letci vysoko prapor sovětské země -- vlasti letectví. Je dobře známo, že celý rozvoj světové vědy, techniky a kultury je nerozlučně spjat se jmény četných talentovaných představitelů sovětského lidu.

Sovětská země je právem považována za vlast nejskvělejších vědeckých objevů a technických vynálezů. V každé oblasti vědy a techniky dosahovali ruští lidé jako první na světě skvělých úspěchů a kráčeli v čele vědeckého a technického pokroku.

Jedním z takových úspěchů, které mají světový význam, jsou podnětné práce ruského lidu v oblasti vzduchoplavectví a letectví. V Rusku, mnohem dříve, než v Evropě a Americe, byly vytvořeny první létací přístroje ba světě -- vzdušné balóny, letouny a helikoptery, letecké motory, byly objeveny základní zákony letu a provedeny nejdůležitější aerodynamické výzkumy.

Při objevování nových cest k dobytí vzdušného prostoru dosáhl sovětský lid mimořádných úspěchů. Do dějin vzniku a rozvoje letectví jsou zlatým písmem vepsána jména slavných ruských vědců M.V. Lomonosova, D.I. Mendělejeva, N.V. Žukovského, S.A. Čaplygina, K.E. Ciolkovkého, vynálezce letadla A. F. Možajského, zakladatele vyšší pilotáže P.N. Něstěrova a mnohých jiných vynikajících vědců, vynálezců a badatelů v letectví, kteří vložili neocenitelný vklad do letecké vědy a techniky.

Zároveň s celkovým růstem letectví se nepřetržitě rozvíjela také domácí letecká věda. Přední představitelé ruské vojenské vědy došli první na světě k závěru o skvělé budoucnosti rodícího se letectva jako nového druhu vojsk, jako součásti všech ozbrojených sil státu. V Rusku dříve, než v jiných zemích byly jako první na světě postaveny typy rychlostních letounů, určených pro vzdušný boj, vytvořeny těžké vícemotorové letouny, provedeny obtížné cílové a skupinové lety, vypracovány základní zásady taktiky vzdušného boje, leteckého průzkumu, bombardovacích a bitevních akcí. Ruská vojenská věda se směle a výrazně zabývala otázkou vytvoření a rozvoje vojenských vzdušných sil a pečovala o jejich vybavení vším nezbytným pro vedení bojových operací a k podpoře pozemních vojsk a válečného námořnictva.

Avšak vládnoucí kruhy carského Ruska, které byly ve vleku zahraničního kapitálu a slepě se skláněly před vším zahraničním, všemožně brzdily rozvoj domácí vědy a techniky, spoutávaly tvůrčí snahy vědců a vynálezců. Zrádné pikle cizinců, které sloužili carskému samoděržaví a neustále usilovali o oslabení válečného potenciálu Ruska, znemožňovaly uskutečnění důležitých vědeckých výzkumů a technických návrhů předních ruských badatelů. Agenti cizí buržoazie se jich zmocňovali a uskutečňovali je v západní Evropě a Americe jakožto "nejnovější" vymoženosti ciziny. A po uplynutí určité doby již zastaralé "patenty" byly prodávány za velké obnosy carské vládě, která se vůbec nestarala o prvenství domácí vědy a techniky a kupovala tyto vynálezy, jen když na nich byla zahraniční značka.

Velká říjnová socialistická revoluce, vůdcové sovětského lidu V. I. Lenin a J. V. Stalin uvedli domácí vědu a techniku, a mezi nimi ovšem i letectvo, na nové cesty rozvoje a otevřeli sovětskému vojenskému letectví široké obzory. V úporném boji proti cizí intervenci a vnitřní kontrarevoluci se zrodily nové zásady bojového využití letectva. Na bojištích občanské války se mladé sovětské letectvo vedené V. I. Leninem a J. V. Stalinem , ukázalo jako spolehlivý pomocník pozemních vojsk Rudé armády. Sovětští letci vykonali v letech občanské války přes 12000 letů, nashromáždili značné bojové zkušenosti a tvořivě objevili řadu nových způsobů nejúčinnějšího bojového použití letecké zbraně. V bitvách za občanské války se formovalo hrdinství sovětského vojenského letce -- věrného obránce svého lidu, své milované vlasti.

Opírajíc se o žulové základy marxismu-leninismu o pevné základy stalinské vojenské vědy, nejpokrokovější na světě, po pečlivém prostudování zkušeností první světové války a hrdinského boje sovětského lidu proti cizí intervenci a vnitřní kontrarevoluci, rozpracovala sovětská vojenská věda do hloubky základní zásady budování sovětských vojenských vzdušných sil a jejich operačního taktického použití. Vojensko-theoretické práce největšího z vojevůdců naší epochy, J.V. Stalina, jeho bezprostřední řízení výstavby sovětského letce k důstojnému řešení nejdůležitějších problémů, před kterými stálo světské letectvo. Nejbližší spolubojovníci velikého Stalina -- velitelé Sovětské armády K.J. Vorošilov a M.V. Frunze -- ukazovali ve svých vojensko-vědeckých pracích sovětských leteckým velitelům nejsprávnější cesty, jimiž e má rozvíjet jejich operační a taktické umění.

Díky neustále péči bolševické strany a osobně soudruha Stalina o upevnění moci sovětské vlasti, bylo sovětské letectvo v letech mírového socialistického budování vybaveno skvělou technikou. Kádry sovětského letectva, vychované komunistickou stranou, byly vyzbrojeny nejpokrokovější stalinskou vojenskou vědou. Na rozdíl od buržoazních vojenských theorií, které buď přeceňovaly úlohu a místo letectva v celkovém systému ozbrojených sil, nebo naopak stavěly před ně příliš omezené úkoly, sovětská vojenská věda, pohlížejíc na základní otázky operačního a taktického využití vojenských vzdušných sil, vycházela z toho, že "úkolem vojenského umění je zajistit pro sebe všechny druhy vojsk, přivést je úplné dokonalosti a mistrně koordinovat jejich činnost" (J. Stalin).

Veliká vlastenecká válka názorně ukázala správnost všech zásad vojenské vědy, pokrokový ráz sovětského vojenského letectví. Pod vedením velikého Stalina dosáhly vojenské ozbrojené síly vynikajících vítězství tím, že rozdrtily hitlerovské Německo a imperialistické Japonsko.

Sovětské letectvo bojovalo proti nepříteli v těsné součinnosti s pozemními a vojenskými námořními silami sovětského státu a získalo si velkou bojovou slávu. V letech úporných bojů proti hitlerovským okupantům a japonským imperialistům sovětská vojenská věda, neustále usměrňována soudruhem Stalinem, tvořivě rozpracovala celou řadu nových způsobů bojového využití letectva. Sovětským letcům a leteckým velitelům právem náleží prvenství jak v theoretickém, tak v praktickém uskutečnění četných forem boje ve vzduchu i akcí bombardovacího a bitevního letectva. Ve vzduchu, na zemi i na moři bez ustání drtili stalinští sokoli společně s pozemními vojsky a válečným loďstvem nepřítele a se ctí splnili svou povinost vůči vlasti.

Když fašističtí pohlaváři zahájili válku proti SSSR a vyhradili ve svých uchvatitelských plánech význačné místo svému letectvu, hanebně se přepočítali. Podceňovali sílu sovětského letectva, nepřihlédli k obrovským výrobním možnostem, jimiž disponuje socialistický průmysl. Jejich omyly byly pro fašistické Německo osudné. Stalinské letectvo -- stejně jako veškeré sovětské ozbrojené síly -- se ctí obstálo ve zkoušce prvního období války. Odrazilo údery nepřátelských vzdušných armád, vnutilo nepříteli svou vůli a donutilo ho svádět takové boje, v nichž vykrvácel, a pak ho definitivně vyhnalo ze širokých prostorů sovětského vzdušného oceánu.

Boj byl dlouhý a úporný. Zvláště těžký byl rok 1941, kdy měl nepřítel v letadlech početní převahu. Slavný ruský vojevůdce A.V. Suvorov říkal, že se bojuje nikoli počtem, ale uměním. Hrdinští sovětští letci svými hrdinskými činy skvěle potvrdili správnost suvorovského pravidla ve válce. Ukázali, že jsou mistry vzdušného boje a způsobili nepříteli obrovské ztráty. Již na začátku války v gigantické bitvě na přístupech k Moskvě byla zlomena síla nepřátelského letectva: u Moskvy utrpělo krutou porážku. Tam sovětští letci rozptýlili mythus o "všemohoucnosti" fašistického letectva, tam na polích u Moskvy byl pohřben mythus o "neporazitelnosti" německé fašistické armády.

Hrdiští stalinští sokoli v dalších úporných bojích na hlavu porazili vychvalované hitlerovské letectvo a od léta 1943 již neomezeně ovládli vzduch. Vlast důstojně ocenila hrdinské činy a zásluhy svých vzdušných bohatýrů. Za Veliké vlastenecké války obdrželo tisíce stalinských sokolů čestný titul Hrdina Sovětského svazu; mnohým z nich byl tento titul udělen dvakrát a takovým mistrům vzdušného boje, jako jsou A.I. Pokryškin a I.N. Kožedub, třikrát. Přes 200000 nejstatečnějších s nejmistrnějších letců, letovodů, důstojníků, generálů, inženýrů a techniků slavného sovětského letectva bylo vyznamenáno řády a medailemi.

Nadvlády ve vzduchu dobylo sovětské letectvo proto, že se splnění tohoto úkolu zúčastnila pod vedením soudruha Stalina celá sovětská země. Vítězství ve vzduchu byla připravena v hlubokém týlu -- v továrnách a závodech, v konstrukčních kancelářích konstruktérů Jakovleva, Lavočkina, Iljušina, Tupoleva, Mikulina, Klimova, Švecova, Špitalského, Berezina, Volkova, Jarceva, Nudělniana, Suranova a jiných. Sovětský lid podle zásluhy ocenil úspěchy proslavených leteckých konstruktérů; mnohým z nich byl udělen čestný titul Hrdina socialistické práce.

Stalinské letectvo vedlo nejen boje ve vzduchu, ale také se aktivně účastnilo rozdrcení pozemních vojsk nepřítele. Během války provedli stalinští sokoli miliony bojových letů. Svrhli na vojska, opevnění a vojenské průmyslové objekty nepřítele statisíce tun pum. Mohutnou činností sovětského letectva utrpěl nepřítel nenahraditelné ztráty na lidech a materiálu, což urychlilo jeho definitivní zničení.

Stalinské letectvo vepsalo nehynoucí stránky do letopisů Veliké vlastenecké války. Slavné činy stalinských letců budou četným pokolením sloužit jako nezapomenutelné příklady velikosti morálního ducha. Svými drtivými údery, zasazenými nepříteli, pomohli sovětští letci hrdinným vojákům pozemních a vojenských námořních sil uhájit svobodu a nezávislost socialistické vlasti, dosáhnout úplného a konečného vítězství nad německým fašismem a pomohli také likvidovat druhé ohnisko válečné agrese -- japonský imperialismus.

Každá episoda tohoto titánského boje oplývá příklady nevídané statečnosti a hrdinství sovětských letců a jejich nepřekonatelného bojového mistrovství.

Soudruh Stalin vysoce ocenil bojové úsilí sovětských letců i úspěchy sovětského vojenského letectví, které vytrvale vyhledávalo nové formy boje s nepřítelem a rychle je uvádělo do každodenní bojové činnosti sovětských vzdušných vojsk.

"Slavní sokolové naší otčiny," prohlásil soudruh Stalin, "rozdrtili v urputných bitvách vychvalované německé letectvo, čímž zajistili Rudé armádě operační svobodu a zbavili obyvatelstvo naší země nepřátelského leteckého bombardování.

Slavní sokolové naší otčiny zasazovali společně s celou Rudou armádou zdrcující rány nepříteli, ničili jeho vojska a technickou výzbroj. Dovedné operace našeho statečného letectva neustále napomáhaly úspěchům pozemního vojska a přispěly tak ke konečné porážce nepřítele."

A nyní, v poválečných letech, vstoupilo sovětské letectvo do nové etapy svého rozvoje. Letectvo země sovětů, kráčejíc v čele leteckého pokroku, se neustále zdokonaluje. Sovětské letectvo je vybaveno prvotřídní moderní technikou a disponuje skvěle vycvičenými kádry.

Stalinští sokolové věrně chrání své slavné bojové tradice, důkladně studují zkušenosti z Veliké vlastenecké války a houževnatě pracují na rozřešení nových problémů využití letectva a tím ještě více upevňují moc nejpokrokovějšího letectva na světě.


Dále v řadě: Buďte takoví, jako byl Pavlík
Předchozí hit: Balzování Klementa Gottwalda