Jak získám Fučíkův odznak
vydal: Sekr. ústř. výb. ČSM, 1950, Praha

 Každý člověk chce ve svém životě mnoho dosáhnout, chce být významným, váženým pracovníkem, který vykoná pro svou vlast mnoho takových činů, jež pomáhají národu i celé lidské společnosti v jejím boji za spravedlivý a šťastný život. 


Takovým člověkem se však nestaneš naráz. K tomu je zapotřebí pilné a vytrvalé práce, nespokojenosti s tím, co až dosud znáš, jak dosud pracuješ. Musíš se neustále vzdělávat.


Kniha by měla být tvým průvodcem po celý život. Je člověku největším přítelem a rádcem. Vypráví ti o dávné historii, o slavných činech hrdinných předků a hovoří o slavném boji a vítězství dělnické třídy, ukazuje ti rozdíl mezi životem včera a dnes, přesvědčivě mluví o budoucnosti radí ti, jak v ní bys měl být a varuje tě před chybami. Jen vezmi a čti!


Láska ke vzděláni, ke knize, vychovala již mnoho vynikajících mužů. Krásným vzorem je naší mládeží president Klement Gottwald, který v době, když ještě truhlářský učedník byl mučedník, toužil po vzdělání. Po namáhavé práci sáhl vždy po knize a četl, překonávaje svou únavu a ostatní překážky. Když mu mistr zakázal číst a zhasl svíčku, vydržel dlouho ha ulici s otevřenou knihou pod lucernou a četl a četl. 


ÚV ČSM, aby všem mladým lidem pomohl a poradil co číst a jak číst, rozhodl se na svém zasedání 1. a 2. října 1949 k vyhlášení Fučíkova odznaku, který je součástí výchovného a kulturního plánu ČSM.


Knihy určené v podmínkách Fučíkova odznaku jsou právě ty nejkrásnější ukázky, jak současné literatury, tak i ukázky naší historie, které tě upoutají a ze kterých si odneseš mnohé poučení do své denní práce. 


Jula Fučík, jehož jméno nese odznak, kterým budeš za svou snahu vyznamenán, je ti také takovým vzorem, jak se vzdělávat, jak dosáhnout cíle, který sis před sebe postavil.


Vzhůru za získáním Fučíkova odznaku! 
  
 


Říkáme často, že Julius Fučík je našim vzorem. 
Ale stavět si Julia Fučíka za vzor, to neznamená jen vědět, co Jula Fučík udělal pro svobodu pracujících. To znamená vědět, jak to Fučík dokázal, jak žil, pracoval a bojoval. 


Jula Fučík je naším vzorem proto, že miloval život. I v těžkých chvílích svého života rozdával lidem okolo svou úsměvnou radost. Třikrát v životě mu zabavili přítele nejmilejšího, knihovnu, třikrát v životě si ji s úsměvem budoval znovu. Miloval zpěv– zpěvem vyjadřoval svou radost Zpíval tak rád, jako statisíce nás, kteří se účastníme Soutěže tvořivosti mládeže. I ve vězení první republiky u fašistů si zpíval a těšil sebe i ostatní. Miloval život a přece umíral s úsměvem .– to proto, že věděl, zač položit život. 


Jula Fučík je nám učitelem, jenž stále touží vědět a znát víc. Nikdy nebyl spokojen s tím, co znal. Díval se na život očima široce rozevřenýma. Po celý život se učil. Aby mohl studovat vysokou školu a nemít hlad – chodil pracovat na stavbu silnic a regulaci. Jedl málo, aby si mohl koupit co nejvíc knih. Věděl, že čím víc bude znát – tím lépe bude moci bojovat proti kapitalismu, proti fašismu. 


Jula Fučík je nám mladým vzorem v lásce k vlasti, v lásce k matce pracujících světa – k Sovětskému svazu. Každý jeho krok směřoval k osvobození pracujících v naší zemi a proto tak vášnivě hájil svými reportážemi pravdu o Sovětském svazu proti všem těm, kteří na stránkách měšťáckých novin plivali kal a špínu na mladý sovětský stát. I my chceme milovat svou vlast a Sovětský svaz „láskou upřímných synů“, jak psal Julius Fučík. Pro štěstí pracujících své země neznal Julius Fučík ve své práci únavy. Šel vždy tam, kde ho bylo nejvíce potřeba. Když na Mostecku vypukla velká Hornická stávka – odejel tam okamžitě, vylepoval plakáty, pral se s policajty, hovořil na demonstracích, jedl s horníky z jedné mísy. Stejně tak odejel do Bretagne k stávkujícím rybářům, do Berlína k stávkujícím dělníkům.


A Jula Fučík byl krásným člověkem, komunistou i ve svém osobním životě. On miloval – nesobecky, radostně, mladě. Sám k sobě byl tvrdý.


V dobách pro národ nejtěžších žil Julius Fučík, jako národní hrdina a jako národní hrdina také zemřel. Za svého života nebažil ani po slávě, ani po hrdinství, ale celým svým životem bojoval proti vykořisťovatelům. Chtěl, aby se měli na. světě všichni dobře, aby byli svobodni, aby našli práci a nikdy netrpěli hladem. Smrti se nebál, neboť věděl, že on je pouze jedním z těch, kteří umírají proto, aby se ti ostatní měli dobře. Jeho oběť, stejně jako oběti jeho spolubojovníků, nebyly marné. Dnes se jeho veliké přání splnilo. Máme lidově demokratickou republiku, která je na cestě k socialismu.


Fašisté umučili Julia Fučíka. V našich srdcích však zůstane navždy vepsána památka na jeho život, na jeho veliké dílo. Nesmrtelná památka na člověka, který je vzorem všem nám, mladým.


Není větší cti nad čest nosit na svých prsou odznak s ieho jménem. Fučíkovo jméno nás zavazuje a žene vpřed. 
  
 

Co mám prostudovat, abych získal Fučíkův odznak?
 

Prostuduješ tři politické knihy:

Gottwald k mládeži Ústava 9. května 
 Lenin, Stalin, Kalinin mládeži 
 Jiráskův román Proti všem, který popisuje slavnou dobu husitství, je povinnou četbou. 
 

Z následujících románů přečteš si dva, které si sám vybereš: 
Fučík: Reportáž psaná na oprátce 
 Jilemnický: Vítr se vrací 
 Olbracht: Anna proletářka 
 Majerová: Siréna 
 Fučík: V zemi, kde zítra znamená již včera 
 

Z knih básní, které ti navrhujeme, si vyber dvě:

Neruda: Zpěvy páteční

Wolker: Pracujícím

Bezruč: Slezské písně 

S. K. Neumann: Výbor – „A hrdý buď“ 
 

Román ze tří sovětských:

Fadějev: Mladá garda

Ostrovskij: Jak se kalila ocel 

Polevoj: Příběh opravdového člověka 
 

Prostuduješ si dvě odborné knihy z tvého povolání.

Zhlédneš 5 filmů, a to: 
 3 sovětské 

2 československé nebo jiných států lidové demokracie 
  
  


Jak se budeme ve skupinách ČSM připravovat na Fučíkův odznak.
 Ve skupinách ČSM budeme zakládat čtenářské kroužky. Výbor skupiny si nejprve o založení kroužku důkladně promluví, najde vhodného soudruha nebo soudružku, který hodně čte, zabývá se literaturou a vedl by dobře čtenářský kroužek. Pověříme jednoho člena výboru, aby s tímto soudruhem promluvil, vše mu důkladně vysvětlil. Členové výboru budou o této věci hovořit jednotlivě s členy skupiny, na členské schůzi předseda nebo jiný funkcionář důkladně vysvětlí, co je Fučíkův odznak, jak má pracovat čtenářský kroužek a vyzve členy, aby do tohoto kroužku vstoupili. Oznámí jim, kdo bude vedoucím. 


V čtenářských kroužcích mohou též pracovat nečlenové ČSM, kteří budou mít zájem. Na prvé schůzce kroužku si uděláme plán práce. Určíme si, kdy které knihy budeme probírat, kdy půjdeme do biografu a pod. Každý si opatří sešit, kam si bude psát poznámky ze schůzek, různé výpisky z knih, prostě to, co by si nezapamatoval. Budeme číst výňatky z knih, hovořit o smyslu knihy, o jejím autorovi, o době, kdy byla napsána, proč byla napsána, budeme hovořit o filmech, které jsme společné navštívili. 
Po získání Fučíkova odznaku budou čtenářské kroužky pracovat dál, protože knihy, které jsou v podmínkách Fučíkova odznaku, jsou jen základem soustavné četby a učení. 
  


Jaksi opatřím knihy.

Nejprve se obrátíme na místní, závodní, školskou knihovnu, po případě zajistíme, aby knihy potřebné pro Fučíkův odznak byly půjčovány především mladým lidem. Pokud tyto knihy v knihovně nejsou, obrátíme se na správu knihovny nebo na kulturního referenta národního výboru, vysvětlíme co to znamená, že mladí lidé budou číst Jiráska, Fučíka. Majerovou a ostatní, požádáme, aby tyto knihy byly zakoupeny. Kdo bude mít možnost, koupí si tyto knihy sám, budeme si je navzájem půjčovat. 
  
  


Jak číst?
Rádi bychom ti několika slovy poradili, jak máš pracovat nad knihou. Protože pro člověka, který ještě mnoho knih nepřečetl a který třebas nikdy nestudoval, je těžší umět správně knihu číst, vyvarovat se nesprávného postupu a knihu, kterou přečte, si skutečně v hlavních rysech zapamatovat. Když si opatříš knihu, je dobře, aby ses informoval, alespoň stručně o tom, kdo knihu napsal, co je to za člověka, jak žil, kde pracoval a co ho vedlo k tomu, že knihu napsal. Nejsnadněji to zjistíš v čtenářském kroužku, kde si o tom můžete pobesedovat, a ten, kdo spisovatele zná, bude o něm vyprávět. Nebude-li nikdo z čtenářského kroužku znát autora, pak si vyhledej člověka ve vašem městě nebo vesnici, který by ti mohl o knize něco říci. Tak třeba na . př. budeš studovat knihu „President Gottwald mládeži“, která se skládá z mnoha projevů, dopisů a statí. Abys mohl správně porozumět jednotlivým kapitolám v této knížce, musíš se podívat, kdy pres. Gottwald hovořil a vzpomenout si, jaká tehdy byla situace, ke komu hovořil, komu psal dopis, jak na př. tehdy vypadal Svaz mládeže. Jiný příklad: Jiráskova kniha „Proti všem“, – proč Jirásek tuto knihu psal – protože bylo potřeba přiblížit všem prostým lidem hrdinskou revoluční historii našeho lidu, jak pečlivě Jirásek studoval v archivech život a boj tehdejších lidí ze starých rukopisů atd. 
Číst musíš pozorně, ať čteš politický spisek nebo román. Nejdůležitější myšlenky v knize si zatrhávej obyčejnou nebo barevnou tužkou (ovšem tak, abys knihu nepoškodil a mohl značky vymazat). Je-li to politická kniha, promysli každý odstavec i každou kapitolu zvlášť, abys porozuměl autorovým myšlenkám. Je-li to román, odlož ho po přečtení několika kapitol a zamysli se nad tím, jak třeba jednají postavy románu, která z nich jedná správné, která začíná chybovat, která pomáhá svému národu, lidu, kdo je nezištným bojovníkem, kdo je krátkozraký, sobecký atd. Když knihu přečteš, zamysli se nad celým jejím obsahem. Znovu ji prolistuj, podívej se na myšlenky, které sis označil a udělej si nejdůležitější výpisky. U politických knížek hlavní myšlenky, citáty, smysly jednotlivých projevů, u románů pak několika větami co nejstručněji napiš si obsah, vystihni hlavní myšlenku a kritisuj události i lidi, zda jednali správně nebo nesprávně a řekni si, který z nich se ti nejvíce líbil, proč se ti líbil a jak bys ty sám v podobné situaci jednal. O knížce si potom pohovoř se svými přáteli. Budeš-li pracovat v kroužku, pověz tam všechny svoje dojmy, zhodnoť tam knihu. Ostatní ji budou hodnotit třebas jinak a ještě obohatí to, co tys třeba při čtení nepostřehl nebo opominul. 
Protože víme, že je někdy těžké sehnat si informace o spisovatelích i o knihách, chceme vám pomoci.
Sledujte pozorně Mladou frontu a mládežnický tisk, kde pravidelně každý týden budou informace o jednotlivých knihách. 
  
  


Jaká bude zkouška?
 První zkoušky se budou konat v dubnu 1950. Nebudou to zkoušky starého typu s přísnými pány profesory, bude to rozhovor o knihách a filmech, které jsi četl a viděl, co na tebe nejvíce zapůsobilo, jak jsi pochopil smysl knihy nebo filmu, co sis odnesl do svého života jako poučení. Při zkoušce svými znalostmi musíš však komisi přesvědčit o tom, že jsi knihu přečetl a pochopil. 
V podmínkách jsou určeny dvě knihy odborné. Povíš tedy, jaké odborné knihy jsi prostudoval a jak ti jejich znalost pomáhá v práci. Zkoušky budou zakončeny písní. Komise se zatím krátce poradí a ihned oznámí, kdo podmínky splnil a kdo tedy bude navržen ústřednímu výboru ČSM k vyznamenání Fučíkovým odznakem.

-anonym-

Fučíkův odznak

K tématu Fučíkova odznaku viz též práce Fučíkův odznak


Dále v řadě: Jednota ethických a estetických principů v sovětském umění
Předchozí hit: Jak mne osvobodila Rudá armáda