Větší věnce prezidentovi

Záznam v kanceláři prezidenta republiky, 9. 5. 1951

Při kladení věnců zjišťuji v poslední době, že věnce pana prezidnta republiky jsou podstatně menší, než věnce ostatních vládních a ústavních činitelů.

Pokud vím, bylo v této věci přijato vládní usnesení, které určilo vnitřní průměr věnců a zajišťovalo,, že věnce pana prezidenta republiky nebudou zastiňovány věnci ostatních vládních činitelů.

Je nutno, abychom se věc podívali a zjistili, zda vládní usnesení je dosud v platnosti a event. celou věc novu přezkoušeli.

Rukou připsáno: na věc byl upozorněn na poradě u přednosty KPR dr. Z., který přislíbil, že hned po oslavách (dne 15. 5. 1951) 30. výročí KSČ zařídí nápravu.

Pokud se týká věnců pana prezidenta, bylo zjištěno, že je dodržovaná předepsaná velikost 120 cm.

Úřad předsednictva vlády ministerstvu vnitřního obchodu

Věc: jednotná úprava věnců při státních pohřbech.

Při příležitosti uspořádání státních pohřbů nebo pohřbů na státní útraty vyskytuje se pravidelně otázka, jakým způsobem má býti upraven věnec ústavních činitelů, jako prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády, ministrů apod. Stává se totíž velice často, že při pohřbech význačných osobností, vedle oficiálních květinových darů jsou pokládány věnce různých institucí, spolků i jednotlivců, které svými rozměry nápadně přesahují květinové dary oficiálních činitelů.

Úřadu předsednictva vlády byl předložen návrh vrch. ředitele Pohřebního ústavu hlav. města Prahy, podle kterého by měly býti pro květinové příležitosti vypracovány směrnice, které by vymezily velikost jednotlivých věnců podle celostátního významu dárců.

Doporučuje se stanoviti tyto rozměry pro věnce

a) prezident republiky -- 120 cm,
b) Národní shromáždění a vláda -- 100 cm,
c) ministerstvo a vládní úřady -- 80 cm,
d) ostatní korporace a jednotlivci -- 70 cm.

Tento návrh byl úřadem předsednictva vlády předložen k posouzení ministerstvu školství a osvěty, informací, vnitra, financí, vnitřního obchodu a nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu.

Pro předložený návrch zásadně vyslovil se nejvyšší účetní kontrolní úřad, ministerstvo vnitra, informací, školství a osvěty a financí. Ministerstvo vnitřního ochodu sdělilo, že nepokládá řešení otázky velikosti věnce při státních pohřbech za nutné.

S ohledem na jednotnou úpravu této delikátní otázky, případně úsporu na položce úřední a kancelářské potřeby, z níž se náklady na věnce a květinové dary uhrazují, doporučuje úřad předsednictva vlády, aby ministerstvo vnitřního obchodu upozornilo příslušnou hodpodářskou skupinu, aby společenstvům, případně jednotlivým obchodníkům doporučilo, aby ve všech případech, kdy budou oficiálně pokládány květinové dary, byly zachovány rozměry věnců podle výše uvedeného návrhu.

Ze sborníku: Pod pokličkou, malá čítanka zajímavostí až kuriozit z archívů ÚV KSČ a Kanceláře prezidnta republiky. Sestavil Ota Kodym.


Dále v řadě: Vojáci píší naším dopisovatelům
Předchozí hit: Ve jménu socialismu a šťastného života proti rozvratníkům a samozvancům