Dobře utajená vzpomínka

Z mých vzpomínek na prezidenta republiky s. K. Gottwalda. -- napsáno na výzvu Kanceláře prezidenta republiky.

Ve školním katalogu I.B. třídy národní školy ve Vyškově je pod číslem tři pečlivým písmem vynikajícího učitele Bohumíra Vítka zaznamenán velmi dobrý prospěch prvního občana českoslovesnké republiky, prezidenta Klementa Gottwalda. Patřil k nejlepším žákům naší třídy, mezi nimiž vynikal bystrými postřehy a pohotovou duševní chápavostí. K duševní čilosti družila se i tělesná hbitost s iniciativními žákovskými nápady, které mu zjednávaly mezi malými spolužáky nadšené obdivovatele a ctitele. Velkou pozornost u mladého třídního učitele v prvních dnech školního roku vyvolal tím, že jediný vztupoval do první třídy s úplnou znalostí čtení. Plynně číst uměl hned ve čtvrtém roce, kdy čítaval nahlas z Cyrilometodějského kalendáře svému opatrovníku, strýci Josefu Beslezinovi, obuvníkovi, u něhož byl od nejútlejších let na vychování. Jemu pomáhal v živnosti hlavně tím, že roznášel zákazníkům opravenou obuv. Neopatrné odměny, které od zákazníků za donešené boty dostával, zvětšoval oblíbeným stavěním kužilek hostům blízkého hostince "U Zubalů".

Jako vynikající žák ochotně pomáhal slabším spolužákům při domácích úlohách, kteří se naň často s důvěrou obraceli. Měl tudíž v plné míře vlastnosti dnešního dobrého pionýra a kdyby byl dnes žákem našich škol, byl by jistě hrdým nositelem rudého šátku.

Jeho školní prospěch a svědomitá docházka do školy se nezměnily ani tehdy, když docházel jako žáček třetí třídy ze vzdálenější obce Hoštic, kam se již dříve jeho matka odtěhovala. Svůj skromný oběd nosíval si v malé konvičce s sebou a přes dvouhodinovou chůzi neprojevoval ve třídě nikdy tělesnou neb duševní únavu. Tři školní roky 1902--1905 byl žákem vyškovské národní školy, s níž se rozloučil hned v září ve čtvrté třídě.

U strýce Besleziny konávaly se často rušné politické besedy. V čele různých politických otázek byl starost českých vyškovských občanů, jak vyrvati z německých rukou správu města. Malý Klement těšíval se na tyto živé debaty. Při nich pozorně poslouchal celý rozhovor a někdy do nich svou stručnou, ale výstinou poznámkou zasáhl. když byl besedníky upozorněn, že politice ještě nerozumí, že je malý, rozhodně prohlásil: "Rozumím!" často zadívala se naň teta pozorněji, když srovnávala malou postavičku hochovu s poměrně velkou světlovlasou hlavou. Při tom několikráte pronesla přání, že by se chtěla dožíti toho, čím Klement bude. A na její otázku o budoucím zaměstnání rezolutně odpovídal s pevnou jistotou: "Vladařem".

Velmi živý temparament žáka Klementa upevňoval se nejen ve třídě, ale hlavně ve volném čase při hrách v přírodě. Městská periferní čtrť "na tihelni" byla velmi příznivým prostředím, kde se mohl s neobyčejným zdarem uplatniti bohatý temperament Gottwaldův: trvale veselá mysl, důvtip, odvaha, vynalézavost a statečnost. A poněvadž byl vžy velmi iniciativní, podřizoval si hravě všechny spoluhráče, chlapce a děvčata, kteří vytvořili ochotně posluchající jeho věrnou družinu. V prvních jarních dnech pěstoval oblíbenou dětskou hru "v kuličky". Poněvadž si při ní počínal vždy obratně, brzy nastřádal ve svých kapsách mnoho cenného dětského "bohatství", které opět s malým ziskem postiženým rozprodával. Zakázaná "Pučalíkova dolina", železniční násep s přilehlým pásem hustých vrbových keřů, střelnice a rozsáhlý volný hliník byly vděčným prostředím pro rušnější, ba i dramatické hry "na zbojníky". Při nich se znamenitě uplatnily všechny jeho osobní vlastnosti, zvláště pak v častých bojích , nazvaných "hurá", kdy jako neohrožený vůdce vedl své spolubojovníky proti nepříteli k vítězství.

K Vaší výzvě uvedl jsem asi vše, co spadá do doby, kdy byl prezident mým spolužákem. Velmi lituji, že jsem nesedával ve třídě v bezprostřední jeho blízkosti. Snad by byla zpráva delší a obsahově bohatší. Končím-li zprávu slovem vítězství, uvědomuji si, že jej osud svázal s tímto překrásným lidským údělem po dlouhá léta. Věřím, že jeho veškeré další pokyny v budoucnosti budou stejně vítězné, aby vedl drahý český národ trvale k šťastnému cíli.

Ze sborníku: Pod pokličkou, malá čítanka zajímavostí až kuriozit z archívů ÚV KSČ a Kanceláře prezidenta republiky. Sestavil Ota Kodym.


Dále v řadě: Hanebná role amerických okupantů v západních Čechách v roce 1945
Předchozí hit: Dílo J.V.Stalina a rozvoj přírodních věd